Ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Giáo dục – Đào tạo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.